04-09-13: cult classik presents… – text art🎨


just some music related text art I found.

__ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ_______________________ΒΆΒΆ
__ΒΆΒΆ__ΒΆΒΆ_____________________ΒΆΒΆΒΆΒΆ
___ΒΆΒΆ__ΒΆΒΆ____________________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
____ΒΆΒΆ_ΒΆΒΆΒΆ___________________ΒΆΒΆ__ΒΆΒΆ
____ΒΆΒΆ_ΒΆΒΆΒΆ___________________ΒΆΒΆ__ΒΆΒΆ
_____ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ___________________ΒΆΒΆ_ΒΆΒΆΒΆ
_____ΒΆΒΆΒΆΒΆ______________ΒΆΒΆΒΆΒΆ ΒΆΒΆ__ΒΆΒΆ
____ΒΆΒΆΒΆΒΆ_____________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ_ΒΆΒΆ
___ΒΆΒΆΒΆ_ΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆ_______ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
__ΒΆΒΆΒΆ___ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ_____ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
_ΒΆΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆΒΆ___ΒΆΒΆΒΆΒΆ_______________________ΒΆΒΆΒΆ
_ΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆΒΆ_ΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆ__________________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
ΒΆΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆ______________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
_ΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆ_ΒΆΒΆ__ΒΆ__ΒΆΒΆΒΆ___________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ___ΒΆΒΆ
_ΒΆΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆ________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ______ΒΆΒΆ
__ΒΆΒΆΒΆΒΆ____ΒΆΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆ______ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ_______ΒΆΒΆ
___ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ___ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ_____ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ___ΒΆΒΆ_______ΒΆΒΆ
_____ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ_____ΒΆΒΆ___ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
________ΒΆΒΆΒΆ_ΒΆΒΆΒΆ________ΒΆΒΆ________ΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
_______ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ_ΒΆΒΆ_______ΒΆΒΆΒΆ_____ΒΆΒΆΒΆΒΆ___ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
_______ΒΆΒΆΒΆ___ΒΆΒΆ_________ΒΆΒΆ___ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
_________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ__________ΒΆΒΆ___ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
_________________________ΒΆΒΆ__ΒΆΒΆΒΆΒΆ
_____________________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
____________________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ
____________________ΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆΒΆ

Cool guitar

´´´´´´´´´´´´´´´¢’ø’ø¢
´´´´´´´´´´´´´´´¢øø’o7
´´´´´´´´´´´´´´o¢o’ø´
´´´´´´´´´´´´´´¢¢øøøo
´´´´´´´´´´´´´o¢o$øøø
´´´´´´´´´´´´´$ø’¢oø¢7
´´´´´´´´´´´´ø¢øø¢’o7
´´´´´´´´´´´´7ø77o$
´´´´´´´´´´´´´´ø¢¢¢
´´´´´´´´´´´´´´¢¢$¢
´´´´´´´´´´´´´´¢¢$¢
´´´´´´´´´´´´´´¢’¢¢
´´´´´´´´´´´´´ø¢o¢¢’
´ø¢¢¢¢´´´´´´´ø¢7¢¢$
´¢¢$¢¢´´´´´´´$¢o¢$$
´¢¢øø¢´´´´´´´ø¢ø¢¢¢
´¢¢øø¢¢´´´´´´’$’¢¢ø
´ø¢$ø$¢’´´´´´$¢oø¢¢
´1¢¢øø¢¢o´´´´oøo¢¢¢´´´´´´$¢¢¢ø
´´¢¢øøø¢¢¢¢¢¢$øo$ø¢´´´´´ø¢7´ø¢
´´´¢¢ø$¢´’¢¢¢¢¢1¢¢¢´´´´´¢¢´´¢¢
´´´ø¢$$¢´´´´´ø$o¢$¢´´´´¢¢o´´¢o
´´´´¢¢$¢¢´´´´¢¢$¢¢¢¢¢¢¢¢´´´7¢
´´´´´¢¢$¢o´´´1777177’o1´´´´¢o
´´´´´´¢ø¢¢´´77´´o´´´´´´´´´¢¢
´´´´´´¢ø$¢$1¢¢¢¢¢¢¢¢71´´´¢¢
´´´´´´¢´´´´´´///////////´´´´´´¢
´´´´´1¢øø¢¢´¢¢¢¢¢¢¢¢7´´´´¢o
´´´´7¢¢ø$¢´´oøøø¢¢¢¢´´´7´¢o
´´´o¢¢øø¢¢´´øø´´´´´´´´1ø$¢¢o
´´1¢¢øø¢¢o´1¢¢¢¢¢¢¢¢1´´´´¢ø¢¢
´´¢¢øøø¢ø´´´´´´´$$¢¢´´´´´´´´¢¢
´ø¢$øø$¢´´´´17´´7´´´´´´´´´´´7¢ø
´¢¢øøø$¢´´´´´o1´o´11´´´´´´´´´¢¢
´¢¢øøøø¢ø´´´´´´´1´´´´´´´´´´´´7¢
´¢¢øøøø$¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢´´´¢¢¢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s